Mål rörande rätt till personlig assistans för aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5276-15

Målet rör en 9-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism och epilepsi. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att utredningen inte gav stöd för att det krävdes ingående kunskaper om honom för att utöva tillsynen. Hans övriga behov var inte heller av sådan art som grundade rätt till personlig assistans eftersom behoven gällde aktiverings- och motiveringsinsatser.

Kammarrätten konstaterade att utredningen gav stöd för att han klarade de praktiska momenten med muntliga förberedelser, instruktioner och påminnelser. Han hade vissa svårigheter att uttrycka sig och hade lättare att kommunicera med någon som han kände. Det behövdes dock inte någon med ingående kunskaper om honom för att kommunikation skulle vara möjlig. Vidare framgick det att han till följd av bristande impulskontroll och då han var lättväckt behövde omfattande tillsyn för att inte skada sig själv eller andra. Den aktiva tillsynen var av övervakande karaktär. Däremot gav inte utredningen tillräckligt stöd för att tillsynen skulle ges av någon med ingående kunskaper av honom. Hans tillsynsbehov utgjorde således inte ett grundläggande behov. Domstolen meddelade att han inte hade rätt till personlig assistans.