Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien och kommunikation.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3711-16

Målet rör en 10- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av Downs syndrom, hyperteos och ductus artesoriosus. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hon endast hade grundläggande behov inom området personlig hygien men inte av den omfattningen som krävdes för att berättiga till personlig assistans. Avseende hennes hjälpbehov med kommunikation krävdes det inte att en annan person var närvarande eller att denne hade en nära och ingående kännedom om henne för att kommunikation skulle vara möjlig. Hon kunde kommunicera med bilder, enklare ord och tecken.

Kammarrätten konstaterade att det inte hade framkommit annat än att hon kunde samspela på ett relativt välfungerande sätt med sin närmaste omgivning. Inte heller krävdes det en person med ingående kunskaper om henne, därmed behövde hon inte hjälp med kommunikation. Då hennes grundläggande behov avseende hennes personlig hygien inte var tillräckligt omfattande hade hon inte rätt till personlig assistans.