Mål rörande rätt till personlig assistans för samtliga grundläggande behov.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3102-15

Målet rör en 9-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en försenad motorisk utveckling, en påtaglig språkförening och en måttlig utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att hans hjälpbehov med de grundläggande behoven inte var tillräckligt omfattande för att få rätt till personlig assistans. Han behövde viss hjälp i samband med toalettbesök och måltider i form av påminnelser. Hans behov av hjälp med sin personliga hygien var inte tillräckligt utrett. Vidare anförde kommunen att han aktivt hjälpte till vid påklädning och att detta inte utgjorde något grundläggande behov. Han kunde kommunicera med ord och tecken vilket innebar att han inte behövde hjälp med kommunikation. Enligt kommunen visade inte utredningen att han hade ett utåtagerande beteende. Han hade således inte behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär och inte heller behov av någon med ingående kunskaper om honom. Kammarrätten gjorde samma bedömning som kommunen och konstaterade att hans hjälpbehov med de grundläggande behoven inte var av den karaktär och omfattning som förutsattes för att rätt till personlig assistans skulle föreligga.