Mål rörande rätt till personlig assistans för samtliga grundläggande behov.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 68-16

Målet rör en 5- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en svår genetisk sjukdom som orsakade en utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att föräldraansvaret för ett barn i hans ålder utan funktionshinder var långtgående när det gällde de grundläggande behoven samt tillsynsbehovet.

Kammarrätten konstaterade att föräldraansvaret var fortfarande mycket stort för ett barn i den åldern som han var i när kommunen fattade sitt beslut. Av utredningen framgick det dessutom att han gjorde framsteg i sin utveckling. Det var således inte visat att han, pga. ett varaktigt funktionshinder och utöver föräldraansvaret, hade ett hjälpbehov avseende de grundläggande behoven av en sådan omfattning att han kunde få rätt till personlig assistans.