Mål rörande rätt till retroaktiv assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 4126-16

Målet rör en 60-årig man som yrkade att han skulle få retroaktiv assistansersättning för en 9-månaders period. Försäkringskassan avslog hans ansökan med motivering att det inte var sannolikt att han hade haft kostnader för personlig assistans under den perioden. Han hade fått en dom från förvaltningsrätten om rätt till assistans och därmed önskat avsluta sina hemtjänstinsatser för att istället få assistansersättning. Enligt Försäkringskassan hade han kommit in med assistansberäkningar först ett år efter periodens början, vilket innebar att dessa handlingar hade ett lågt bevisvärde. Av utredningar framgick det att hans hjälpbehov hade tillgodosetts genom hemtjänsten och att han inte hade haft några kostnader för personlig assistans under den perioden.

Kammarrätten gjorde en samlad bedömning och ansåg att han erhöll assistans i den omfattning han hade redovisat och att det inte fanns fog för att neka honom ersättningen. Han fick därmed rätt till retroaktiv assistansersättning.