Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 702-15

Målet rör en 21- årig man tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om utökad personlig assistans med motivering att han redan var tillförsäkrad goda levnadsvillkor då han deltog i daglig verksamhet och bodde hos sin mamma. Kommunen beviljade honom passiv tillsyn i form av jour dagtid och menade att en timmes jour skulle motsvara en fjärdedels assistanstimme.

Kammarrätten konstaterade att han hade ett tillsynsbehov som inte var av övervakande karaktär och därmed utgjorde inte ett grundläggande behov. Behovet utgjorde ett annat personligt behov. Domstolen meddelade att kommunens beräkning av assistanstimmar inte var korrekt eftersom det var fråga om tillsyn under dagtid och inte under dygnsvilan. Domstolen fann att han skulle beviljas personlig assistans med fulla timmar avseende tillsyn och att målet skulle återförvisas till kommunen för beräkning av timmarna.