Mål rörande rätt till utökat personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6119-16

Målet rör en 61-årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en nedsatt kognitiv förmåga. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans för tillsyn med motivering att hon bodde tillsammans med hennes föräldrar som kunde hjälpa henne när hon behövde det. Det var inte medicinskt styrkt att hon var i behov av en person direkt vid sin sida hela tiden. Det var inte heller visat att hon inte kunde förflytta sig på egen hand.

Kammarrätten konstaterade att även om det finns ett släktskap finns det inte något ansvar gentemot vuxna individer som bor under samma tak som sina föräldrar. I det här fallet hade det inte framkommit att hennes föräldrar ville svara för hennes tillsyn. Däremot meddelade domstolen att hennes tillsynsbehov redan var tillgodosett genom de timmarna som hon redan hade beviljats eftersom utredningen inte gav tydligt stöd för att fallrisken medförde ett kontinuerligt tillsynsbehov. Vidare meddelade domstolen att den beviljade tiden för ledsagning och träning var för lågt beräknad eftersom den inte räckte till träningsprogrammet och promenaderna som hon behövde av medicinska skäl. Domstolen konstaterade också att hon beviljades för lite assistanstid för måltider eftersom kommunen hade utgått från att hon deltog i daglig verksamhet årets samtliga veckor, vilket enligt domstolen var osannolikt.