Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5990-16

Målet rör en 55-årig kvinna som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till personlig assistans. Kommunen avslog hennes ansökan med motivering att anmälningar hade kommit in om att hon spelade sjuk och klarade sin vardag på egen hand. Läkarintygen som hon lämnade in var undermåliga och det var inte styrkt att hon var så psykisk sjuk att hon hade ett varaktigt funktionshinder som orsakade betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Enligt kammarrätten gav den medicinska utredningen en bild av att hon hade en stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning som inte berodde på normalt åldrande. Då det inte fanns skäl att ifrågasätta detta, konstaterade domstolen att hon tillhörde personkrets 3.