Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2738-15

Målet rör en 44- årig man som led av en psykisk funktionsnedsättning och som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3. Kommunen bestred detta med motivering att han inte hade kommit med någon ADL- intyg utan endast med läkarintyg som beskrev hans svårigheter. Dessa läkarintyg byggde på anhörigas utsagor och inte på den professionella arbetsterapeutens egna iakttagelser. Intygen gav inte stöd för att hans funktionshinder var stort och förorsakade sådana betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Kammarrätten konstaterade att han inte var fysiskt förhindrad att genomföra moment som att äta, klä av och på sig, gå på toa eller sköta den personliga hygienen. Hans funktionshinder var av psykiskt slag och innebar att han saknade förmåga att förstå när han skulle utföra dessa moment. Utan påminnelser kunde han inte klara sin mathållning eller sköta den personliga hygienen. Han kunde inte heller sköta sin ekonomi eller sin medicinering. Därmed hade han betydande svårigheter i hans dagliga livsföring och tillhörde personkrets 3.