Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 786-17

Målet rör en 49- årig kvinna som led av Ushers syndrom som medförde att hon var döv och hade synproblem. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hon inte tillhörde personkrets 3. Hon hade stora och varaktiga funktionshinder men hon klarade sin livsföring själv. Hennes största svårighet var kommunikationen, som skedde med teckenspråk, punktskrift eller e-post. Hon var dessutom beviljad ledsagning genom SoL och hade därmed sina behov tillgodosedda.

Kammarrätten konstaterade att hon, trots sina funktionshinder, klarade en hel del moment i vardagen själv (personlig hygien, på- och avklädning och måltider). Hon kunde dessutom i viss utsträckning ta emot och ge information och samtala med andra direkt per telefon. Domstolen meddelade att även om hon hade vissa svårigheter i sin dagliga livsföring var inte dessa svårigheter betydande. Hon ansågs således inte tillhöra personkrets 3.