Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1109-17

Målet rör en 44- årig kvinna som led av myalgisk encephalomyelit och som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3. Sjukdomen var kronisk och orsakade konstant smärta på olika platser i kroppen. Kommunen avslog hennes ansökan med motivering att hennes tillstånd inte var varaktig. Kommunen anförde även att hon inte hade ett omfattande behov av stöd och service då hon inte hade begärt hjälp med hygien, toalettbesök eller förflyttningar.

Kammarrätten konstaterade att det framgick av utredningen att hennes tillstånd var kroniskt och att prognosen var ett fortsatt svårt funktionshinder. Varken orsaken eller arten av sjukdomen bör spela roll vid bedömningen av personkretstillhörighet. Enligt kammarrätten kunde det inte vara fråga om ett funktionshinder av tillfälligt natur. Även om kvinnan klarade att utföra vissa moment i vardagen på egen hand hade hon ett återkommande behov som betraktades som omfattande. Kammarrätten slog fast att hon tillhörde personkrets 3 och att kommunen skulle pröva om hon hade rätt till personlig assistans.