Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3856-18

Målet rör en 31-årig man som var förlamad i de nedre extremiteterna och som även hade en funktionsnedsättning i de övre extremiteterna i form av smärta, svaghet och kramper. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning med motivering att han inte tillhörde någon personkrets i LSS. Det framgick inte av det medicinska underlaget att hans funktionsnedsättning i armar och händer var varaktiga och bestående. Han var i behov av hjälp pga. sin funktionsnedsättning i nedre delen av kroppen men behovet var inte av sådan omfattning att det skulle orsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Kammarrätten konstaterade att det var ostridigt att funktionsnedsättningen i de nedre extremiteterna var varaktig. Vidare meddelade domstolen att hans dåliga kraft i händerna medförde att han behövde hjälp med förflyttningar, toalettbesök samt på- och avklädning. Hans funktionshinder i armar och händer var därmed också varaktiga. Kammarrätten slog fast att hans funktionshinder i armar och ben tillsammans var stora och förorsakade betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Han tillhörde således personkrets 3.