Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1140-17

Målet rör en 51- årig man som led av en psykisk funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att han inte tillhörde personkrets 3. Kommunen anförde att hans behov av stöd inte var stort och förorsakade betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Det fanns inte heller några intyg som styrkte att hans funktionsnedsättning var varaktig. Enligt kommunen var funktionsnedsättningen bestående, vilket inte innebar att det inte fanns förbättringsmöjligheter.

Kammarrätten konstaterade att det inte fanns något krav på att ett funktionshinder skulle vara livslångt för att det skulle omfattas av varaktighetskravet. Således kunde hans funktionshinder betraktas som varaktigt. Vidare meddelade domstolen att det saknades medicinsk utredning gällande hur ofta och hur länge förlamningsanfallen varade. Det saknades även underlag kring has inskränkt rörlighet i armarna. Domstolen fann att underlaget inte gav tillräckligt stöd för att hans funktionshinder var stort och förorsakade honom betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Han tillhörde således inte personkrets 3.