Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 553-16

Målet rör en 77- årig kvinna som yrkade att hon skulle anses tillhöra personkrets 3 för att få rätt till ledsagarservice. Kommunen bestred detta med motivering att hennes hjälpbehov inte var av tillräcklig omfattande karaktär att hjälpbehovet inte medförde betydande svårigheter i hennes dagliga livsföring. Hon kunde förflytta sig själv kortare sträckor och klarade att sköta sin personliga hygien, på- och avklädning, måltider, medicinering samt kommunikation.

Med stöd i kommunens utredning fann kammarrätten att hennes funktionshinder inte var så stora att de förorsakade betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ett omfattande behov av stöd och service. Hon omfattades således inte av personkrets 3 och hade därmed inte rätt till ledsagarservice.