Lex Sarah

Lex-Sarah är en benämning på den rapporteringsskyldighet som gäller inom socialtjänsten och de verksamheter som lyder under socialtjänstlagen och LSS. Lex Sarah har fått sitt namn från den undersköterska som rapporterade om vanvård på det privata vårdföretag där hon arbetade. Detta föranledde en lagändring, genom vilken rapporteringsskyldigheten infördes. Inom LSS återfinns lex Sarah-regeln i 24 b §, vilken säger att ”den som fullgör uppgifter i verksamhet enligt LSS ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som får insatser enligt sådan lagstiftning”.

Lex Sarah

Lex-Sarah är en benämning på den rapporteringsskyldighet som gäller inom socialtjänsten och de verksamheter som lyder under socialtjänstlagen och LSS. Lex Sarah har fått sitt namn från den undersköterska som rapporterade om vanvård på det privata vårdföretag där hon arbetade. Detta föranledde en lagändring, genom vilken rapporteringsskyldigheten infördes. Inom LSS återfinns lex Sarah-regeln i 24 b §, vilken säger att ”den som fullgör uppgifter i verksamhet enligt LSS ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som får insatser enligt sådan lagstiftning”.

Vem fullgör då uppgifter hos Vivida?

Det gör samtliga anställda, andra uppdragstagare eller motsvarande under utbildning samt deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program. Det vill säga, alla som utför arbetsuppgifter hos Vivida har en rapporteringsskyldighet om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande. Det är således tillräckligt att den som fullgör uppgifter hos Vivida hör talas om ett missförhållande för att en rapporteringsskyldighet ska uppstå. Ett missförhållande kan vara fysiska, psykiska, sexuella eller ekonomiska övergrepp, eller underlåtenheter som medför ett missförhållande för den enskilde.

Vad ska rapporteras?

Av lagtexten framgår att det är missförhållanden som ska rapporteras, eller påtagliga risker för missförhållanden. En påtaglig risk för ett missförhållande avser en uppenbar och konkret risk. Det vill säga, risken måste bland annat vara identifierbar och möjlig att upptäcka. Det innebär att obetydliga, oklara eller avlägsna risker inte ska rapporteras. Vid osäkerhet om risken är påtaglig eller inte bör rapportering ändå ske.

Vem omfattas av lex Sarah?

Det framgår även av lagtexten att det är den som erhåller en insats som ska vara utsatt för missförhållandet. Detta medför att närstående eller assistenter som utsätts för missförhållanden inte omfattas av lex Sarah-reglerna, utan det är endast Vividas kunder som omfattas.

Vem tar emot anmälan?

Om du får kännedom om ett missförhållande inom Vividas verksamhet ska du först i möjligaste mån undanröja missförhållandet, därefter ska du omedelbart informera ansvarig assistanschef, som i sin tur för rapporten vidare till Vividas VD och jurister. Rapporten får ske muntligen eller skriftligen, men Vivida har som policy att alla rapporter ska ske skriftligen. Ladda hem rapporteringsblankett Pdf, 106.9 kB..

Därefter utreder Vivida missförhållandet, och om det anses vara allvarligt har Vivida en skyldighet att anmäla det till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Det är viktigt att erinra om att såväl samtliga utredningar som anmälningar är avidentifierade från personuppgifter. Det innebär att Vivida vid en anmälan påtalar brister i sin egen verksamhet och inte till exempel hos någon enskild anställd. Syftet med lex Sarah är just att säkerställa att den som bedriver verksamhet enligt SOL och LSS håller god kvalitet.

Har du frågor kring Lex Sarah är du välkommen att kontakta vår samarbetspartner Ek Juridik, de svarar gärna på dina frågor.

Vem fullgör då uppgifter hos Vivida?

Det gör samtliga anställda, andra uppdragstagare eller motsvarande under utbildning samt deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program. Det vill säga, alla som utför arbetsuppgifter hos Vivida har en rapporteringsskyldighet om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande. Det är således tillräckligt att den som fullgör uppgifter hos Vivida hör talas om ett missförhållande för att en rapporteringsskyldighet ska uppstå. Ett missförhållande kan vara fysiska, psykiska, sexuella eller ekonomiska övergrepp, eller underlåtenheter som medför ett missförhållande för den enskilde.

Vad ska rapporteras?

Av lagtexten framgår att det är missförhållanden som ska rapporteras, eller påtagliga risker för missförhållanden. En påtaglig risk för ett missförhållande avser en uppenbar och konkret risk. Det vill säga, risken måste bland annat vara identifierbar och möjlig att upptäcka. Det innebär att obetydliga, oklara eller avlägsna risker inte ska rapporteras. Vid osäkerhet om risken är påtaglig eller inte bör rapportering ändå ske.

Vem omfattas av lex Sarah?

Det framgår även av lagtexten att det är den som erhåller en insats som ska vara utsatt för missförhållandet. Detta medför att närstående eller assistenter som utsätts för missförhållanden inte omfattas av lex Sarah-reglerna, utan det är endast Vividas kunder som omfattas.

Vem tar emot anmälan?

Om du får kännedom om ett missförhållande inom Vividas verksamhet ska du först i möjligaste mån undanröja missförhållandet, därefter ska du omedelbart informera ansvarig assistanschef, som i sin tur för rapporten vidare till Vividas VD och jurister. Rapporten får ske muntligen eller skriftligen, men Vivida har som policy att alla rapporter ska ske skriftligen. Ladda hem rapporteringsblankett Pdf, 106.9 kB..

Därefter utreder Vivida missförhållandet, och om det anses vara allvarligt har Vivida en skyldighet att anmäla det till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Det är viktigt att erinra om att såväl samtliga utredningar som anmälningar är avidentifierade från personuppgifter. Det innebär att Vivida vid en anmälan påtalar brister i sin egen verksamhet och inte till exempel hos någon enskild anställd. Syftet med lex Sarah är just att säkerställa att den som bedriver verksamhet enligt SOL och LSS håller god kvalitet.

Har du frågor kring Lex Sarah är du välkommen att kontakta vår samarbetspartner Ek Juridik, de svarar gärna på dina frågor.