Grundläggande behov

För att beviljas personlig assistans från kommunerna finns inte, i lagstiftning eller förarbeten, någon nedre gräns. Av domstolarnas avgöranden framgår dock att det krävs mellan 4 och 7 timmar. Assistansersättning från Försäkringskassan beviljas endast om de grundläggande hjälpbehoven uppgår till 20 timmar eller mer. De behoven anges i 9 a § LSS.

Grundläggande behov

För att beviljas personlig assistans från kommunerna finns inte, i lagstiftning eller förarbeten, någon nedre gräns. Av domstolarnas avgöranden framgår dock att det krävs mellan 4 och 7 timmar. Assistansersättning från Försäkringskassan beviljas endast om de grundläggande hjälpbehoven uppgår till 20 timmar eller mer. De grundläggande behoven anges i 9 a § LSS.

Vad godtas som grundläggande behov?

De grundläggande hjälpbehoven anges i Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Av lagtexten framgår att dessa är hjälp med andning, personlig hygien, måltider, på- och avklädning, kommunikation, stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att hen skadar sig själv eller andra samt stöd som behövs löpnade på grund av ett medicinskt tillstånd. Du kan söka personlig assistans fram till och med dagen du fyller 66 år.

Hjälpen som behövs ska vidare vara av mycket personlig karaktär, det vill säga integritetsnära. I många fall innebär det att hjälpen som ges rent praktiskt ska vara fysiskt nära. Det är exempelvis enbart hjälp med på- och avklädning av kläderna som sitter närmst kroppen som bedöms som ett grundläggande hjälpbehov. Vad gäller hjälp med måltider är det bara hjälp att föra mat och dryck till munnen som beaktas. I behovet personlig hygien ingår all hjälp som syftar till att hålla en god hygien, vilket i praxis har godkänts vara exempelvis hjälp med avtvättning, nagelvård, toalettbesök och tandborstning.

Även om en person rent praktiskt skulle klara av dessa moment, kan det vara så att hen på grund av en psykisk funktionsnedsättning inte utför dem. I vissa fall kan då kvalificerade motiveringsinsatser bedömas som ett grundläggande hjälpbehov, även om hjälpen som ges då inte är av praktisk natur. Förflyttningar som genomförs i samband med exempelvis dusch eller toalettbesök kan också bedömas ingå i de grundläggande hjälpbehoven.

Måltider

I samband med måltider inkluderas som huvudregel endast intagande av maten som ett grundläggande behov. Det vill säga, hjälp med att föra maten till munnen eller hjälp att inta mat på annat sätt. Det kan även finnas situationer då den enskilde rent motoriskt kan föra maten till munnen, men på grund av en kognitiv funktionsnedsättning eller demens, inte förstår att man måste äta. Det kan även finnas behov av tillsyn i samband med måltiden.

Alternativa intag av föda har i praxis godkänts som ett grundläggande behov, under förutsättning att hjälpbehovet är bedömt som egenvård. Därmed inkluderas även tid för sondmatning. Av praxis framgår tydligt att all tid från på- till avkoppling inkluderas, men vissa myndigheter tillämpar denna praxis restriktivt. Det får till följd att det även krävs ett behov av tillsyn eller aktiv hjälp under själva sondmatningen för att all tid ska beviljas. I annat fall beviljas ibland endast tid för på- och avkoppling.

Personlig hygien

Hjälp med personlig hygien räknas som hjälp med ett grundläggande behov om syftet är att hålla sig ren. Hjälp med till exempel sminkning eller hårinpackning räknas alltså inte. Hjälpen ska vara av mycket privat eller integritetskänslig karaktär.

På- och avklädning

Ett tredje moment som bedöms vara integritetsnära är på- och avklädning. Detta är avgränsat till att endast inkludera de faktiska situationer som medför att kläder kommer på och av. De kläder som bedöms vara integritetsnära är samtliga inomhuskläder, inklusive proteser, stödstrumpor och ortoser. Ytterkläder ingår inte i de grundläggande behoven.

Andning

Hjälp med andning räknas som hjälp med ett grundläggande behov om du har en dokumenterad nedsättning av andningsfunktionen och det finns risker för din hälsa, ytterst ditt liv, om du inte får hjälpen. Hjälp som mer allmänt ska förbättra din andningsförmåga, eller underlätta din andning, räknas däremot inte som hjälp med grundläggande behov.

Kommunikation

Hjälp i samband med kommunikation som ett grundläggande behov innefattar kommunikation med tredje man. Det vill säga kommunikation med utomstående. Behovet ska vara sådant att en assistent krävs för att kommunikationen överhuvudtaget ska vara möjlig. Därutöver ska ett behov av nära kännedom föreligga för att kunna förstå vad den enskilde kommunicerar. Användande av vanligt svenskt teckenspråk är inte ett grundläggande behov. Däremot inkluderas kommunikation genom egna tecken, eller med hjälp av bilder, eller ibland enstaka ord utan sammanhang.

Stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning

För hjälp med att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning ska den som behöver hjälpen ha en psykisk funktionsnedsättning. Stödet ska syfta till att begränsa allvarliga konsekvenser av den enskildes riskbeteende. Det ska finnas en risk för att den enskilde fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom om hen inte får hjälp.

Stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd

För att löpande stöd vid ett medicinskt tillstånd ska bedömas som hjälp med grundläggande behov krävs att

  • behovet finns löpande under större delen av dygnet, det vill säga utan avbrott i mer än 12 timmar
  • det medicinska tillståndet medför fara för den enskildes liv eller en överhängande och allvarlig risk för hens fysiska hälsa.

Vad godtas som grundläggande behov?

De grundläggande hjälpbehoven anges i Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Av lagtexten framgår att dessa är hjälp med andning, personlig hygien, måltider, på- och avklädning, kommunikation, stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att hen skadar sig själv eller andra samt stöd som behövs löpnade på grund av ett medicinskt tillstånd. Du kan söka personlig assistans fram till och med dagen du fyller 66 år.

Hjälpen som behövs ska vidare vara av mycket personlig karaktär, det vill säga integritetsnära. I många fall innebär det att hjälpen som ges rent praktiskt ska vara fysiskt nära. Det är exempelvis enbart hjälp med på- och avklädning av kläderna som sitter närmst kroppen som bedöms som ett grundläggande hjälpbehov. Vad gäller hjälp med måltider är det bara hjälp att föra mat och dryck till munnen som beaktas. I behovet personlig hygien ingår all hjälp som syftar till att hålla en god hygien, vilket i praxis har godkänts vara exempelvis hjälp med avtvättning, nagelvård, toalettbesök och tandborstning.

Även om en person rent praktiskt skulle klara av dessa moment, kan det vara så att hen på grund av en psykisk funktionsnedsättning inte utför dem. I vissa fall kan då kvalificerade motiveringsinsatser bedömas som ett grundläggande hjälpbehov, även om hjälpen som ges då inte är av praktisk natur. Förflyttningar som genomförs i samband med exempelvis dusch eller toalettbesök kan också bedömas ingå i de grundläggande hjälpbehoven.

Måltider

I samband med måltider inkluderas som huvudregel endast intagande av maten som ett grundläggande behov. Det vill säga, hjälp med att föra maten till munnen eller hjälp att inta mat på annat sätt. Det kan även finnas situationer då den enskilde rent motoriskt kan föra maten till munnen, men på grund av en kognitiv funktionsnedsättning eller demens, inte förstår att man måste äta. Det kan även finnas behov av tillsyn i samband med måltiden.

Alternativa intag av föda har i praxis godkänts som ett grundläggande behov, under förutsättning att hjälpbehovet är bedömt som egenvård. Därmed inkluderas även tid för sondmatning. Av praxis framgår tydligt att all tid från på- till avkoppling inkluderas, men vissa myndigheter tillämpar denna praxis restriktivt. Det får till följd att det även krävs ett behov av tillsyn eller aktiv hjälp under själva sondmatningen för att all tid ska beviljas. I annat fall beviljas ibland endast tid för på- och avkoppling.

Personlig hygien

Hjälp med personlig hygien räknas som hjälp med ett grundläggande behov om syftet är att hålla sig ren. Hjälp med till exempel sminkning eller hårinpackning räknas alltså inte. Hjälpen ska vara av mycket privat eller integritetskänslig karaktär.

På- och avklädning

Ett tredje moment som bedöms vara integritetsnära är på- och avklädning. Detta är avgränsat till att endast inkludera de faktiska situationer som medför att kläder kommer på och av. De kläder som bedöms vara integritetsnära är samtliga inomhuskläder, inklusive proteser, stödstrumpor och ortoser. Ytterkläder ingår inte i de grundläggande behoven.

Andning

Hjälp med andning räknas som hjälp med ett grundläggande behov om du har en dokumenterad nedsättning av andningsfunktionen och det finns risker för din hälsa, ytterst ditt liv, om du inte får hjälpen. Hjälp som mer allmänt ska förbättra din andningsförmåga, eller underlätta din andning, räknas däremot inte som hjälp med grundläggande behov.

Kommunikation

Hjälp i samband med kommunikation som ett grundläggande behov innefattar kommunikation med tredje man. Det vill säga kommunikation med utomstående. Behovet ska vara sådant att en assistent krävs för att kommunikationen överhuvudtaget ska vara möjlig. Därutöver ska ett behov av nära kännedom föreligga för att kunna förstå vad den enskilde kommunicerar. Användande av vanligt svenskt teckenspråk är inte ett grundläggande behov. Däremot inkluderas kommunikation genom egna tecken, eller med hjälp av bilder, eller ibland enstaka ord utan sammanhang.

Stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning

För hjälp med att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning ska den som behöver hjälpen ha en psykisk funktionsnedsättning. Stödet ska syfta till att begränsa allvarliga konsekvenser av den enskildes riskbeteende. Det ska finnas en risk för att den enskilde fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom om hen inte får hjälp.

Stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd

För att löpande stöd vid ett medicinskt tillstånd ska bedömas som hjälp med grundläggande behov krävs att

  • behovet finns löpande under större delen av dygnet, det vill säga utan avbrott i mer än 12 timmar
  • det medicinska tillståndet medför fara för den enskildes liv eller en överhängande och allvarlig risk för hens fysiska hälsa.