Schabloniseringen av föräldraansvaret – fördelar och nackdelar

Förra året kom regeringen med flera förslag om ändringar i lag (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Ett av dessa förslag var att det ska införas ett schablonavdrag 1 januari 2023 (även kallat föräldraavdrag) av barnets behov av hjälp med dess grundläggande behov och andra personliga behov.

Text: Förvaltningsjuristerna

Bild på en barnsäng

Föräldraansvaret handlar om det som vårdnadshavare enligt Föräldrabalken är ansvarig att hjälpa sitt barn med, oavsett om barnet har ett funktionshinder eller inte. Barn beviljas assistans för det som går utöver den hjälp som även ett barn utan en funktionsnedsättning behöver. Med hänsyn till bland annat barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter har det tidigare varit upp till varje enskild handläggare på kommuner och Försäkringskassan att göra bedömningar av hur mycket avdrag som ska göras med hänvisning till normalt föräldraansvar. Det vill säga hur mycket tid som det ska bortses ifrån i beräkningen av omfattningen av hjälpbehovet när beslut om assistans ska fattas. Det nya schabloniserade avdraget ska istället fungera som ett fastställt föräldraavdrag för den personliga assistansen. Schablonavdraget ska som utgångspunkt göras från det totala hjälpbehovet som barnet har och schablonen utgår från barnets ålder. Åldern har betydelse i sammanhanget eftersom föräldraansvaret normalt sett anses minska desto äldre barnet blir. Att schablonisera så som regeringen vill göra endast utifrån barnets ålder i detta fall har både sina för- och nackdelar. En redogörelse för både för-och nackdelar kommer göras nedan.

Nackdelar med den nya regleringen

En nackdel med den nya regleringen är att bedömningen av vem som har rätt till assistans och assistansersättning inte baseras på en individuell bedömning av varje enskild. Med schabloniseringen av föräldraavdraget blir det lika för alla oavsett situation, vilket regeringen har fått kritik för av flera remissinstanser som har fått ta del av och kommentera förslaget. En annan nackdel med det schabloniserade avdraget är att det inte med exakthet kommer utgöra den tid som en förälder lägger på omsorg och tillsyn av sina barn, men detta vägs upp med fördelarna att tillämpningen förenklas och förutsebarheten ökar.

Fördelar med den nya regleringen

Även om den nya regleringen innebär en del nackdelar finns det flera fördelar med införandet. Tidigare har bedömningen av hur stort avdrag som ska göras för föräldraansvar upplevts som godtycklig och skillnader har kunnat uppstå beroende på vilken handläggare som fattat beslutet. Genom att införa schablonen betyder det att tillämpningen av assistans och assistansersättning blir enklare vilket i sin tur leder till att besluten blir mer förutsägbara. I och med att besluten kommer att bli mer förutsägbara efter införandet av schablonen talar det även för en ökad rättssäkerhet. Schablonen med föräldraavdrag ska inte gälla för hjälpbehov i form av hjälp med andning eller sondmatning då det inte kan anses ligga inom det normala föräldraansvaret. Inte heller ska schablonen vara användbar från den månad då barnet fyllt 12 år, utan från och med då ska föräldraavdrag göras för endast andra personliga behov.

Att göra ändringar i lagstiftning leder vanligtvis till att det får konsekvenser för samhället. Vilket även är fallet här, regeringen anser dock att det till stor del kommer förändras till det bättre. I och med ändringen anser regeringen att fler barn kommer få möjlighet att få assistans och de som redan har rätt till assistansen kommer få fler timmar beviljade. Det kommer i sin tur leda till att fler familjer får den avlastning som de behöver för att ha samma möjlighet till att både arbete och familjelivet ska gå ihop. Även syskon till den assistansberättigade gynnas genom att föräldrarna får mer tid till den övriga familjen och inte endast till den som kräver assistans. De barn som har omfattande behov kommer dessutom få större möjlighet att bo kvar hos sin familj eftersom lagändringen gör att föräldrarna i sådana fall inte har lika stort ansvar som tidigare.

Det återstår nu att se hur den nya regleringen kommer att fungera i praktiken och om det under 2023 kommer några avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen som kan ge vägledning i hur regleringen ska tolkas och användas.

Har du frågor om det så kallade föräldraavdraget? Kontakta Ek Juridik så hjälper de dig.

Vill du ha koll nya artiklar? Prenumerera på VIVIDAfeeden här!

Vill du ha koll på nya artiklar? Prenumerera på VIVIDAfeeden här!

Hantera prenumeration

Dela:

Dela: