Mål rörande omfattningen av assistansersättning för dubbel assistans

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4604-11

Målet rör en utåtagerande 40-årig kvinna med självskadebeteende, där hon till exempel biter sår på sina armar eller kastar sig ur rullstolen, samt utåtagerandebeteende. Kvinnan hade i samband med en två årsomprövning beviljats assistansersättning under all vaken tid för tillsyn, men färre timmar för dubbel assistans än vad hon tidigare varit beviljad. Kammarrätten prövade därför omfattningen av kvinnas behov av dubbel assistans. Domstolen konstaterade att beräkningen i normala fall ska utgå ifrån den andra assistentens aktiva insats, men att undantag från regeln kan göras om hjälpbehovet är av sådan art att det skulle vara förenat med allvarliga hälsorisker om dubbel assistans endast medgavs för den aktiva insatsen. På grund av att kvinnans oförutsägbara självskadebeteende ansågs vara av sådan art, kontinuitet och omfattning skulle det beaktas till fullo vid bedömningen av omfattningen av behovet för dubbelassistans. Domstolen beviljande kvinnan assistansersättning.