Mål om assistansersättning under sjukhusvistelse

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 279-11

Målet rör en 43-årig kvinna med omfattande fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, därtill var kvinnan döv. Det var i målet ostridigt att kvinnan tillhörde den personkrets som kan ha rätt till personlig assistans. Kommunen avslog ansökan eftersom de ansåg att det ålåg landstinget, som huvudman, att tillgodose behoven under sjukhusvistelsen. Frågan i förvaltningsrätten och kammarrätten var huruvida kvinnan var berättigad till ökat ekonomiskt stöd till kostnad för utökad personlig assistans under en sjukhusvistelse som varat i fyra månader. Kvinnan hade, av kommunen, beviljats ökat ekonomiskt stöd de första fyra veckorna av sin sjukhusvistelse. För den resterande tiden anförde kommunen att sjukvårdshuvudmannen ansvarar för att omvårdnad ges vid sjukhusvistelse. Kammarrätten uttryckte att kvinnan hade rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader i den mån hennes behov faktiskt inte tillgodosets på annat sätt och hon haft kostnader för sådan assistans. Kammarrätten avslog kommunens överklagan med hänvisning till förarbetet till LSS (prop. 1992/93:159) och att kommunen har ett yttersta ansvar för insatsen personlig assistans.