Mål om bosättning

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5868-11

Målet rör en 65-årig man med terapiresistent posttraumatisk epilepsi. Mannen besvärades av dagliga anfall i form av frånvaroattacker och krampanfall. Försäkringskassan beviljade inte assistansersättning eftersom de ansåg att mannen var bosatt utomlands. Frågan i både förvaltningsrätten och kammarrätten rörde därmed endast mannens bosättning. Mannen var svensk medborgare och ägde en åretruntbostad i Sverige där han vistades mer än 6 månader per år. Han hade dock av hälsomässiga skäl vistats i stor utsträckning i Ungern och Spanien, boendes hos vänner eller i husbil. De flesta av mannens tidrapporter hade därför skickats från utlandet. Försäkringskassan hade, på samma grund och för delvis samma tidsperiod, i ett tidigare skede begärt att mannen återbetalade erhållen ersättning för assistansen. Mannen hade överklagat detta till förvaltningsrätten och vunnit. Försäkringskassan hade dock vid tidpunkten för den nya prövningen överklagat förvaltningsrättens dom, men kammarrätten hade ännu inte tagit upp målet till prövning. Förvaltningsrätten gjorde i de båda målen bedömningen att mannen var bosatt i Sverige. Genom sitt beslut i det föreliggande målet fastställde kammarrätten en tidigare kammarrättsdom, mål nr 4980-11.