Mål rörande ersättning för merkostnader vid assistents sjukdom

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3504-11

Målet rör en 59-årig man som sedan tidigare var beviljad insatsen personlig assistans. När mannens ordinarie assistent var sjuk anlitades en vikarierande personlig assistent, vilket ledde till att en merkostnad uppstod för mannen. Försäkringskassan beviljade inte mannen ersättning för merkostnaden som uppstått eftersom de ansåg att kostnaderna som uppstår i samband med assistents sjukdom är inkluderade i ersättningen som betalas ut för utför personlig assistans. Kammarrätten hänvisade till ett uttalande av HFD om assistansersättning där den säger att schablonbeloppet endast är avsett att täcka vissa specifika kostnader, ej inklusive sjuklön för ordinarie assistent när denne är sjuk. Eftersom mannens ersättning uppgick till schablonbeloppet, ansåg domstolen att ersättningen inte innefattade sjuklön för ordinarie assistent. Kammarrätten fastställde mannens rätt till ersättning för de merkostnader som han uppburit.