Mål rörande psykisk funktionsnedsättning och personkrets 3 tillhörighet

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6434-11

Målet rör en 43-årig kvinna med en psykisk funktionsnedsättning i form av posttraumatiskt stressyndrom. Kvinnan hade utvecklat mutism och hade svårigheter att ta egna initiativ till sin ADL. Kvinnan hävdade att hon inte skulle klara sig utan sin makes assistans. Försäkringskassan ansåg att kvinnans hjälpbehov inte var tillräckligt omfattande för att hon skulle anses tillhöra personkrets 3 enligt LSS. Det medicinska underlaget styrkte ett stort och varaktigt funktionshinder men inte att det förelåg betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Därmed omfattades kvinnan inte av personkrets 3. Kammarrätten fann att rätt till assistans inte förelåg och Försäkringskassans överklagande bifölls därmed.