Mål rörande retroaktiv ersättning för personlig assistans

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6068-11

Målet rör en 29-årig funktionshindrad man som beviljats ersättning för personlig assistans. Frågan i det här målet var om han hade rätt till retroaktiv ersättning för personlig assistans under en period av 9 månader. Kommunen beslutade att mannen inte var berättigad ersättning för perioden eftersom kommunen inte trodde på att några kostnader uppkommit under perioden. Kammarrätten bedömde att mannen inte fått någon ersättningsgill assistans under den aktuella perioden. Bedömningen grundade sig i att föräldrarna inte gett in några tidrapporter under perioden, samt att det inte fanns några uppgifter om i vilken utsträckning mannens assistenter, även hans föräldrar, faktiskt utfört arbete. Hänsyn togs också till ett uttalande från mannens moder där hon sagt att det under år 2009 (del av den ifrågavarande perioden) inte var bestämt vem som skulle utföra assistansen.