Mål rörande retroaktiv utbetalning av assistansersättning

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6310-11

Målet rör en 12-årig pojke med en funktionsnedsättning, vars föräldrar har agerat assistenter. Pojken yrkade att föräldrarna skulle få assistansersättning för perioden december 2009 till maj 2010. Försäkringskassan avslog pojkens ansökan med motiveringen att assistansersättning inte får beviljas för längre tid tillbaka än en månad före den månad då ansökan gjordes. Kammarrätten gjorde bedömningen att en pojke med detta funktionshinder var i behov av assistans under perioden i fråga, och att föräldrarna agerat assistenter under denna tid rådde det ingen tvekan om, då det tillsammans med ansökan skickats med anställningsavtal, uppdragsavtal och det stod klart att assistansbolaget skulle fungera som arbetsgivare för föräldrarna. Domstolen ansåg därför att pojkens assistenter hade utfört ersättningsgill assistans under perioden i fråga och därför hade rätt till den begärda assistansersättningen.