Mål rörande återbetalning av assistansersättning

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3267-10

Målet rör en 58-årig man som enligt ett beslut från Försäkringskassan hade ansetts återbetalningsskyldig för utbetald assistansersättning på ett belopp av 36 381 kronor. Återbetalningskravet hade sin grund i att för mycket assistansersättning hade utbetalats, bland annat i minskat hjälpbehov, upphörande av sondmatning, felaktiga tider som lett till överlappning och redovisat för mycket tid på nätterna. Enligt mannen var det inte han som upprättat schemaläggningen och han hade aldrig ens erhållit någon utbetalning av beviljad ersättning. Det var istället kommunen och assistanssamordnaren som skötte det och därmed skulle återbetalningskravet riktas mot dem. Domstolen slog fast att det var den person som beviljats assistansersättning som var skyldig att redovisa uppgifter om antalet utförda assistanstimmar och ansökan undertecknas av den ersättningsberättigade. Det är således den ersättningsberättigade som bär ansvaret och domstolen ansåg därför att det var mannen som var återbetalningsskyldig.

Skiljaktig ansåg att mannen inte haft anledning att ifrågasätta det system som användes och till och med kunde anses ha haft fog för uppfattningen att kommunen kunde förväntas tillämpa systemet på ett korrekt sätt. Det enda som han kunde läggas till last för var att han inte anmält att sondmatningen upphört. Den skiljaktiga menade därför att återbetalningskravet skulle nedsättas med två tredjedelar.