Mål rörande interimistiskt beslut om personlig assistans

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6108-18

Målet rör en 16- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism och kommunikationssvårigheter. Killen yrkade att kammarrätten skulle bestämma, i avvaktan på förvaltningsrättens beslut, att han skulle ha rätt till personlig assistans i samma omfattning som han hade innan kommunen sänkte hans personliga assistans trots att ingen medicinsk förändring hade skett.

Kammarrätten meddelade att för att ett beslut om inhibition ska meddelas krävs det en hög grad av sannolikhet för att avgörande kommer ändras i sak. Kravet sätts dock lägre om målet har varit av sådan karaktär att det kan antas medföra betydande olägenheter för den enskilde om beslutet ska gälla omedelbart. Domstolen konstaterade att kommunens beslut medförde betydande olägenheter för killen och att det inte fanns något som talade emot att han, i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga beslut, inte skulle beviljas personlig assistans i den omfattning som han tidigare haft.