Mål rörande rätt till assistansersättning för en pojke som var i behov av sondmatning.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1245-19

Målet rör en 5- årig pojke tillhörande personkrets 3 som led av en utbredd hjärnskada som gjorde att han varken kunde krypa, sitta, gå eller vända sig. Matning skedde genom sond och han behövde en speciell andningsgymnastik då han alltid hade en ansträngd andning. Han klarade inte heller att kommunicera. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning med motivering att de grundläggande behoven inte uppgick till 20 timmar per vecka. Försäkringskassan tog hänsyn till att det genom praxis var fastslaget att sondmatning skulle räknas som ett grundläggande behov. De meddelade dock att behovet inte uppgick till 20 timmar per vecka eftersom enbart på- och avkoppling av sonden räknades som ett grundläggande behov. Kammarrätten ansåg att sondmatningen, utifrån pojkens speciella förutsättningar och hjälpbehov, måste anses utgöra ett grundläggande behov i sin helhet. Då tidsåtgången för hela sondmatningen inte hade prövats överlämnades målet till Försäkringskassan för fortsatt handläggning.