Mål rörande rätt till personlig assistans enligt LSS för en pojke under samma period som han får assistansersättning enligt SFB.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 23-19

Målet rör en 8- årig pojke tillhörande personkrets 3 som led av mycket omfattande funktionsnedsättningar. Kommunen yrkade att förvaltningsrättens dom gällande rätt till personlig assistans under all vaken tid med avräkning för tid när han befann sig i skolan och med två timmar per dygn för föräldraansvaret skulle upphävas. Motiveringen var att Försäkringskassan redan hade beviljat assistansersättning under all vaken tid med avräkning för tid när han befann sig i skolan och med två timmar per dygn för föräldraansvaret. Då parterna var överens om att pojkens behov av personlig assistans enligt LSS redan var tillgodosedd genom assistansersättning enligt SFB meddelade kammarrätten att pojken inte hade rätt till personlig assistans enligt LSS för samma period.