Mål rörande rätt till skälig ersättning till kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5510-18

Målet rör en 27- årig man som i avvaktan på Försäkringskassans handläggning av hans ansökan om assistansersättning hade erhållit ersättning från kommunen för köpt assistans. Mannen yrkade att utbetalningen av assistansersättning för den perioden skulle ske till assistansbolaget eller till honom själv. Försäkringskassan bestred detta med motivering att assistansersättning endas lämnas under förutsättning att den används för köp av assistans eller för kostnader för personlig assistans. Han hade inte haft några kostnader för utförd assistans eftersom kommunen hade bekostat den utförda assistansen. Kammarrätten konstaterade att assistansersättning för utförd assistans innan beslut fattats i ett ärende kan endast lämnas om den enskilde till Försäkringskassan redovisat att assistansen utfördes under handläggningen (51 kap. 7 § SFB). Han hade inte i tid lämnat sådan redovisning för Försäkringskassan. Den begärda retroaktiva ersättningen kunde därför inte betalas ut till honom eller till assistansbolaget.