Mål rörande personlig assistans för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1431-18

Målet rör en 24- årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av autism och en utvecklingsstörning. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. Detta med motivering att personer med en måttlig utvecklingsstörning inte ingick i begreppet psykisk funktionsnedsättning enligt Nationella psykiatrisamordningens definition.

Kammarrätten konstaterade att även om det inte fanns någon enhetlig definition av begreppet psykisk funktionsnedsättning kunde begreppet inte förstås på så sätt att det endast omfattade vissa diagnoser och uteslöt andra. Bedömningen av om det fanns en psykisk funktionsnedsättning skulle istället göras utifrån frågan om den enskilde hade en nedsättning av någon psykisk funktion. Kammarrätten ansåg att underlaget som fanns i målet visade att kvinnan hade en sådan nedsättning av sina psykiska funktioner som medförde att hon kunde ha rätt till personlig assistans för annan hjälp som förutsatt ingående kunskaper om henne.