Mål rörande rätt till ersättning för skäliga kostnader till personlig assistans

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 534-18

Målet rör en 4- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av en grav funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan om ersättning för skäliga kostnader till personlig assistans i samband med avtvättning, extra dusch och ombyte med motivering att dessa hjälpbehov inte var av sådan omfattning att de med beaktande av normalt föräldraansvar för ett barn i hennes ålder skulle berättiga till personlig assistans.

Kammarrätten bedömde att ta på och av ortoser var att jämställa med av- och påklädning och att det inte var något som barn normalt använde. Något föräldraansvar skulle därmed inte beaktas för detta och det var därför ett grundläggande behov. Vidare konstaterade domstolen att hennes hjälpbehov i samband med dusch inte heller gick utöver normalt föräldraansvar då hon behövde två assistenter i samband med dusch, en som höll i henne och en som tvålade henne. Kammarrätten meddelade därmed att hon hade rätt till ersättning för skäliga kostnader till personlig assistans för dessa grundläggande behov.