Mål rörande rätt till personlig assistans för hushållsarbete.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 100-18

Målet rör en 39- årig man som hade rätt till personlig assistans och som yrkade om ytterligare assistans för utförande av hushållsarbeten med 1 timme och 5 minuter per dag. Det var hans fru som var hans personliga assistent. Kommunen avslog yrkandet och meddelade att med beaktande av makarnas delade ansvar var det rimligt med en halvtimme per dag.

Kammarrätten konstaterade att en del av behovet som avsåg skötsel av det gemensamma hemmet kunde tillgodoses genom personlig assistans under förutsättning att det rörde sig om insatser som utfördes tillsammans med den enskilde. Vid bedömningen bör även beaktas att makars ansvar gentemot varandra medför att den make som inte har ett funktionshinder får stå för en stor del av hushållsarbetet. Kammarrätten meddelade att hans fru fick stå för en del av dessa sysslor och att kommunens beslut inte skulle ändras. Dessutom ska personlig assistans endast beviljas för de insatser som den enskilde utför tillsammans med sin personliga assistent.