Mål rörande rätt till personlig assistans under sjukhusvistelse.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 614-17

Målet rör en 38- årig kvinna som hade beviljats assistansersättning från Försäkringskassan men som inte hade fått en tillfällig utökning av hennes assistanstimmar för hennes utökade behov under sjukhusvistelse. Hon anförde att eftersom hjälpen hon var i behov av var så frekvent och behövde ges omedelbar var hon i behov av aktiv assistans och inte väntetid. Hon yrkade därmed om ersättning för skäliga kostnader. Kommunen bestred yrkandet med motivering att hennes begärda tid under sjukhusvistelse var tillgodosedd genom den beviljade assistansersättningen.

Kammarrätten meddelade att sådan ersättning kan lämnas under tiden den funktionshindrade är på sjukhus om det finns särskilda skäl för det (106 kap. 24 och 25 §§ SFB). Då kvinnan hade lämnat detaljerade uppgifter om sitt omsorgsbehov under sjukhusvistelsen konstaterade kammarrätten att hon skulle beviljas ytterligare ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för en personlig assistans. Hennes insats om personlig assistans hade varit nödvändig under sjukhusvistelsen och det hade inte varit fråga om sjukvårdande insatser.