Mål rörande interimistisk beslut om personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3107-18

Målet rör en 63- årig man som tidigare hade beviljats personlig assistans. Kommunen hade omprövat hans beslut och bedömt att han inte längre hade rätt till samma omfattning av personlig assistans med motivering att han uppnådde goda levnadsvillkor genom de beviljade timmarna.

Kammarrätten anförde att beslutet innebar en kraftig minskning av en viktig förmån, något som medförde betydande olägenheter för honom. I väntan på förvaltningsrättens slutliga avgörande bedömde kammarrätten att han hade rätt till personlig assistans i samma omfattning som han hade tidigare.