Mål rörande interimistisk förordnande av personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2968-18

Målet rör en 55- årig kvinna som hade fått ett beslut från kommunen om att hennes assistanstimmar skulle mer än halveras. Hon yrkade hos kammarrätten att hon, i avvaktan på förvaltningsrättens dom, skulle beviljas personlig assistans i samma omfattning som tidigare.

Kammarrätten konstaterade att en sådan minskning av hennes assistanstimmar medförde betydande olägenheter för henne. Det fanns inget som talade emot att hon, i avvaktan på förvaltningsrättens dom, skulle beviljas personlig assistans i större omfattning än vad kommunen hade beslutat. Eftersom kammarrätten ansåg att kommunens beslut var oviss bestämde domstolen att hon hade rätt till personlig assistans i ungefär samma omfattning som tidigare.