Mål rörande rätt till assistansersättning för sondmatning och aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2758-17

Målet rör en 4-årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en neurologisk sjukdom. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning för sondmatning med motivering att det utgjorde en sjukvårdande insats som aldrig kunde vara ett grundläggande behov, oavsett om insatsen skedde i form av egenvård. Vidare avslog Försäkringskassan hennes ansökan om assistansersättning för aktiv tillsyn eftersom orsaken till tillsynen var medicinsk. Hjälpbehovet var inte kopplat till hennes psykiska funktionsnedsättning. Det var således inte fråga om ett grundläggande behov som krävde ingående kunskaper om henne.

Kammarrätten konstaterade att även hjälp vid måltider som genomförs med sondmatning kunde betraktas som grundläggande behov och att hon hade rätt till kvalificerad övervakning under hela måltiderna för att de skulle kunna genomföras på ett säkert sätt. Vidare meddelade domstolen att det inte framgick av utredningen på vilket sätt hon var i behov av kontinuerlig aktiv tillsyn av någon som hade ingående kunskaper om henne. Utredningen gav inte stöd för att hon var i behov av sådan aktiv tillsyn. Eftersom de sammantagna grundläggande behoven uppgick till mer än 20 timmar per vecka fick hon rätt till assistansersättning.