Mål rörande rätt till dubbelassistans för tid i daglig verksamhet.

Domstol: , mål nr

Målet rör en 26-årig man tillhörande personkrets 3 som var beviljad rätt till daglig verksamhet och som hade behov av dubbelassistans i samband med den insatsen. Allmänna ombudet för socialförsäkringen avslog hans ansökan om dubbelassistans med motivering att det skulle vara något som föll under kommunens yttersta ansvar (2 § LSS). Ombudet anförde att 106 kap. 25 § SFB inte uteslöt att dubbelassistans lämnades under tid i daglig verksamhet men frågan var vad som blev kvar av det ansvaret om assistansersättning kunde beviljas även för dubbelassistans under tid i daglig verksamhet. Risken var att kommunens ansvar i praktiken begränsades till att tillhandahålla en lokal för verksamheten, något som skulle strida mot lagstiftarens avsikt.

Kammarrätten anförde att 2 § LSS inte utgjorde något hinder mot att bevilja assistansersättning under tid i daglig verksamhet. Enligt kammarrätten fanns det inte anledning att uppfatta 2 § LSS så att den skulle hindra att dubbelassistans beviljades under sådan tid, även om det var något ovanligt.