Mål rörande rätt till dubbelassistans

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1497-17

Målet rör 8- årig flicka tillhörande personkrets 3 som led av cerebral pares. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om dubbelassistans i hemmet, i samband med fritidsaktiviteter och under korttidsvistelser med motiveringen att det var personalen på korttids som skulle vara behjälpliga vid förflyttningar. Vidare framgick det inte av intyget från arbetsterapeuten att skolan inte kunde kommunicera med flickan. Kammarrätten fann att det inte förelåg skäl för att bevilja henne dubbelassistans i hemmet eller i samband med fritidsaktiviteter och att det inte heller fans skäl för att bevilja henne assistansersättning under skoltid. Inte heller skulle hon beviljas dubbelassistans i samband med korttidsvistelse då det skulle ligga inom personalens ansvar att hjälpa till. Kammarrätten ansåg dock att det inte fanns skäl att göra avdrag för föräldraansvaret när hon vistades på korttids då det syftade till att anhöriga skulle få avlösning.