Mål rörande rätt till kontaktperson.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 205-18

Målet rör en 25- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om kontaktperson med motivering att han hade förmåga att förflytta sig själv i samhället, han kunde välja själv vilka aktiviteter han ville delta i som erbjöds av boendepersonalen och han umgicks med andra i boendet. Han var dessutom beviljad daglig verksamhet och hade en god kontakt med sin familj.

Kammarrätten anförde att avsikten med en kontaktperson är att tillgodose behovet av en medmänniska för att bryta den funktionshindrades sociala isolering. Mot bakgrund av vad kommunen anförde konstaterade kammarrätten att han inte kunde anses vara så socialt isolerad att han hade ett behov av en kontaktperson för att vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor.