Mål rörande ersättning för skäliga kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3730-16

Målet rör en 15- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp för statlig assistansersättning). Kommunen avslog hans ansökan med motivering att han inte redovisat något tillförlitligt underlag som visade att den yrkade timersättningen motsvarande assistansbolagets lönekostnader.

Kammarrätten konstaterade att han lämnat underlagt till domstolen där han redovisade vilka kostnader han ansåg skulle ligga till grund för bedömningen av ersättning. Underlaget bestod av redovisning av assistansbolagets beräkning av hans genomsnittliga timkostnad, med användande av vissa totalkostnader för samtliga brukare, samt specifika kostnader för utförandet av hans assistans. Domstolen återförvisade målet till kommunen för att pröva om underlaget var tillräcklig för att bedöma kostnadernas storlek.