Mål rörande inhibition i mål om assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 1913-17

Målet rör en 18-årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att Försäkringskassans beslut tills vidare inte skulle gälla eftersom det skulle innebära betydande olägenheter för honom samt att det var sannolikt att beslutet skulle ändras i sak.

Kammarrätten konstaterade att det var fråga om en mycket betydelsefull förmån för honom. Enligt domstolen var utgången i målet oviss. Med hänsyn till detta meddelade domstolen att han fortfarande var berättigad till assistansersättning i samma omfattning som tidigare i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga avgörande.