Mål rörande interimistiskt beslut om rätt till personlig assistans i samma omfattning som tidigare.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3689-17

Målet rör en 52- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han, i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga avgörande, skulle ha rätt till personlig assistans i samma omfattning som tidigare. Kommunen hade minskat hans personliga assistans med 50 timmar per vecka med motivering att han hade blivit självständigare och att hans hjälpbehov hade minskat.

Kammarrätten konstaterade att kommunens beslut medförde betydande olägenhet för honom och att det fanns därmed skäl att bevilja honom personlig assistans i samma omfattning som tidigare i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga avgörande.