Mål rörande omprövning om rätt till personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1426-15

Målet rör en 47- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av bl.a. cervicalt diskbråck och kroniskt smärtsyndrom. Kommunen beslutade genom en omprövning att dra in hela hennes rätt till personlig assistans med motivering att hon själv kunde sköta sin personliga hygien samt till stor del klä av- och på sig. Hon åt även på egenhand. Gällande hennes övriga behov skulle assistenten se till att det alltid fanns kaffe och vatten tillgängligt, servera mat i sängen, diska m.m. Det hade blivit konflikt mellan henne och personalen då hon ville få uppgifter utförda som inte ingick i personalens uppgifter. Utredningen visade att hon inte hade sådana betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Kammarrätten konstaterade att indragning av personlig assistans bara kan ske om starka skäl talar för det och endast i undantagsfall. Kommunens utredning bestod av anonyma anmälningar vars bevisvärde kunde ifrågasättas. Det saknades även tjänsteanteckningar avseende anmälningar. Kammarrätten meddelade att kommunen inte kunde bevisa att förutsättningarna som låg till grund för det ursprungliga beslutet hade ändrats på så sätt att kommunen hade haft rätt att ompröva beslutet till hennes nackdel.