Mål rörande rätt till assistansersättning för samtliga grundläggande behov.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3372-16

Målet rör en 12- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autistiskt syndrom och en måttlig utvecklingsstörning. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning med motivering att hans hjälpbehov med de grundläggande behoven inte uppgick till 20 timmar per vecka. Hans behov av hjälp i samband med av- och påklädning var ringa. Försäkringskassan menade att det räckte med att assistenten hade en adekvat utbildning och allmän kännedom om hans funktionshinder för att kunna utöva tillsyn över honom. Det hade inte heller redovisats någon incidentrapport.

Kammarrätten konstaterade att han hade rätt till assistans för personlig hygien, av- och påklädning samt kommunikation för en sammanlagt tid av 15,75 timmar. Vidare meddelade domstolen att det framgick av utredningen att han hade ett behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär eftersom han med hänsyn till sin rymningsbenägenhet, oförmåga att inse faror och utåtagerande beteende riskerade att allvarligt skadas. Den aktiva tillsynen förutsatte ingående kunskaper om hans icke verbala signaler, om honom och om hans funktionshinder. Domstolen fann att hans grundläggande behov uppgick till mer än 20 timmar per vecka och att han därmed hade rätt till assistansersättning.