Mål rörande rätt till korttidsvistelse utanför hemmet i form av sommarläger.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1425-17

Målet rör en 19- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Kommunen avslog hennes ansökan om korttidsvistelse i form av sommarläger med motivering att hon bodde på ett boende med särskild service i form av gruppbostad där personalen erbjöd brukarna årligen att åka till Åsastugorna. Personalen erbjöd även dagliga utflykter och aktiviteter under sommaren. Det bedömdes därmed att hennes behov av rekreation och miljöombyte tillgodoseddes genom de anordnade aktiviteterna som erbjöds.

Kammarrätten tog del av utredningen och instämde i kommunens bedömning att behoven tillgodoseddes genom redan beviljade insatser. Hon var därmed redan tillförsäkrad goda levnadsvillkor och hade inte rätt till korttidsvistelse utanför hemmet.