Mål rörande rätt till personlig assistans för aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3334-16

Målet rör en 15- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av genomgripande autismspektrumtillstånd, utvecklingsstörning samt tvångssyndrom. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans för aktiv tillsyn med motivering att det inte var styrkt att han hade de grundläggande behoven som krävdes. Killen anförde att han aldrig kunde lämnas ensam. En indragning av insatsen skulle få allvarliga konsekvenser för honom och hans familj.

Kammarrätten meddelade att kommunens beslut innebar att tidigare personlig assistans hade dragits in beträffande perioden 5-28 april 2016. Kammarrätten ansåg att utredningen som låg till grund för beslutet byggde på förhållanden som framkom genom den nya utredningen som visade på ett förändrat hjälpbehov, men också på en ny bedömning av de förhållanden som låg till grund för det tidigare beslutet. Det kunde därför inte konstateras att förhållandena som låg till grund för det tidigare beslutet hade ändrats på sådant sätt för att ompröva hans beslut om personlig assistans. Kommunen hade därför inte rätt att dra in insatsen för tiden den 5-28 april 2016. Gällande tiden efter det konstaterade kammarrätten att hans behov inte var av den omfattningen att han hade rätt till personlig assistans.