Mål rörande rätten för en kommun att ändra ett gynnande beslut om personlig assistans när inget förbehåll fanns i beslutet.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3390-17

Målet rör en 54-årig man tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen hade beviljat honom personlig assistans men sedan fattat ett nytt beslut som innebar att assistansen upphörde pga. att han inte tillhörde personkrets 3. Kommunen anförde att även om beslutet inte innehåller någon tidsbegränsning eller förbehåll så kan insatsen alltid omprövas om det framkommer nya omständigheter om personens behov som innebär väsentligt ändrade förhållanden.

Kammarrätten ansåg att det föreföll inte som om kommunen menade att hans hjälpbehov egentligen hade ändrats nämnvärt och utredningen gav inte heller stöd för detta. Den nya utredningen blev dessutom föranledd genom anonyma anmälningar som utmynnade i ett beslut med betydande konsekvenser för honom. Enligt domstolen gav inte den nya utredningen stöd för att kommunen, inom ramen för en omprövning av ett gynnande beslut, kunde vägra honom assistans med hänvisning till att han inte omfattades av LSS.