Mål rörande frågan om det fanns förutsättningar för att bevilja assistansersättning för assistans som utfördes av assistenter bosatta utanför EES-området.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 673-16

Målet rör en 18-årig kille vars assistenter inte var bosatta inom EES-området. Försäkringskassan beslutade att inte betala ut assistansersättning pga. att sedan den 1 juli 2013 betalades assistansersättning ut i de fall där assistansen hade utförts av någon som var bosatt utanför EES-området endast om det fanns särskilda skäl (51 kap. 16 § SFB). Kommunen avslog hans ansökan eftersom det inte var visat att assistenterna hade varit anställda av assistansbolaget före den 1 juli 2013. Det hade inte heller förekommit några särskilda skäl till att assistansersättning skulle betalas ut för den assistans han hade fått av assistenterna vid sin utlandsvistelse.

Kammarrätten tog del av anställningsavtalen där det stod att datum för underskrift var 1 juli 2010. I avtalen framgick det dock inte när anställningarna påbörjades, lönekontonummer eller några kontaktuppgifter till assistenterna. Utöver anställningsavtalen fanns det inte något som visade att assistenterna hade varit anställda eller utfört arbete innan den 1 juli 2013. Det hade inte heller framkommit att det fanns särskilda skäl för att betala ersättning för assistansen som hade utförts under den aktuella perioden.