Mål rörande rät till interimistiskt förordnande i fråga om personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1315-17

Målet rör en 20- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan med motivering att handläggningstiden kunde vara upp till tre månader. Hon informerades om möjligheten att ansöka om insatser med stöd av SoL under tiden utredningen pågick.

Kammarrätten konstaterade att det inte ankom på domstolen att pröva om kommunen hade uppfyllt sina uppgifter om att fortlöpande följa upp vilka som omfattas av LSS. Domstolen meddelade att en domstol inte kan som första instans förordna interimistiskt om personlig assistans eftersom kommunen inte hade gjort någon prövning i sak utan endast avvisat begäran om förlängning av gällande beslut.