Mål rörande rätt till assistansersättning för samtliga grundläggande behov.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6499-15

Målet rör en 51-årig man tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning, psykos UNS av kronisk typ, autism och Tourettes syndrom. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning med motivering att hans hjälpbehov med de grundläggande behoven inte var tillräckligt omfattande för att få rätt till assistansersättning.

Kammarrätten konstaterade att gällande hjälpbehovet med de grundläggande behoven personlig hygien, måltider, av- och påklädning samt kommunikation skulle samma bedömning som Försäkringskassans gjort göras. Frågan var om utredningen gav stöd för att han hade ett behov av annan hjälp som förutsatte ingående kunskaper om honom. En specialist i psykiatri uppgav att det inte förekom något självskadebeteende. En annan specialist uppgav att det inte var aktuellt med tillsyn av övervakande karaktär men att han behövde ha ständig tillsyn. Domstolen fann därmed att det inte fanns ett behov av sådan aktiv tillsyn av övervakande karaktär eller att det skulle vara fråga om kvalificerade aktiverings- och motivationsinsatser. Utredningen gav inte heller stöd för att hans behov av hjälp behövde tillgodoses av någon med ingående kunskaper om honom. Eftersom hans grundläggande behov inte uppgick till 20 timmar per vecka fick han inte rätt till assistansersättning.